Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä -erikoistumiskoulutus 30 op

Uudo-kuva

Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä -erikoistumiskoulutuksen suorittanut opiskelija saavuttaa sellaisen tietoperustan, jolla hän pystyy toimimaan asiantuntijana monialaisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen vaativissa suunnittelu- ja kehittämistehtävissä. 

Koulutuksessa opiskelija paneutuu syvällisesti digitaaliseen sosiaali- ja terveyspalvelujen ekosysteemin kehittämisosaamiseen ja siinä vaadittaviin syvällisiin erityisosaamisiin ja monialaisten kokonaisuuksien muotoiluosaamiseen ja hallintaan. Opiskelija tuottaa kehittämistehtävän, jossa häneltä vaaditaan käytännön ongelmanratkaisutaitoja ja toimimista erilaisissa monitoimijaisissa verkostoissa ja kehittämisyhteisössä. Tämä edistää oppijan ammatillisen osaamisen kehittymistä. 

 

Perustiedot

Kohderyhmä: Sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisten palveluiden käyttämis- ja kehittämisosaamista tarvitsevat. 

Hakuaika: 10.1.2022-13.2.2022 

Ajoitus: 30.3.2022 – 31.5.2023  

Laajuus: 30 opintopistettä 

Sijainti: Verkkototeutus 

Hinta: Maksuton 

Kou­lu­tuk­sen sisältö

Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä -erikoistumiskoulutuksessa perehdyt sosiaali- ja terveyspalvelujen digitaaliseen kehittämiseen sekä palvelumuotoiluosaamiseen. Koulutus koostuu neljästä osasta ja osa opinnoista on vapaasti valittavissasi siten, että saat koulutuksesta mahdollisimman paljon käytännön hyötyä työssäsi. Koulutuksen aikana tuotat kehittämistehtävän, joka vaatii käytännön ongelmanratkaisutaitoja ja toimimista erilaisissa monitoimijaisissa verkostoissa ja kehittämisyhteisössä.

Koulutuksen suoritettuasi kykenet toimimaan asiantuntijana monialaisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen vaativissa suunnittelu- ja kehittämistehtävissä.

Koulutus koostuu pakollisista kontaktiopetuspäivistä sekä itsenäisestä työstä ja ryhmätöistä. Kontaktiopetuspäivät eli webinaarit ovat pakollisia opiskelijoille. Webinaarien lisäksi koulutuksen suorittaminen edellyttää sekä itsenäistä työskentelyä että ryhmätyöskentelyä. Koulutus on laajuudeltaan 30 op, ja 1 op tarkoittaa laskennallisesti 27 tuntia opiskelijan työaikaa. Huomioithan siis, että aikaa tulee varata myös muuhun kuin kontaktiopetuskertoihin.

Toteutus

Koronapandemian vuoksi opinnot suoritetaan täysin verkossa. Tavoitteellinen opintojen suoritusaika on yksi lukuvuosi. Opiskelija voi tehdä opinnot myös nopeammin hyödyntäen henkilökohtaista opetussuunnitelmaa.

Koulutus sisältää etänä toteutettavaa kontaktiopetusta noin 15 päivää koko opintojen aikana.

Erikoistumiskoulutus koostuu neljästä osasta:

1. Sosiaali- ja ter­vey­den­huol­lon sähköisten pal­ve­lui­den ja tie­don­hal­lin­nan osaamisen asian­tun­ti­ja 10 op

Tässä kokonaisuudessa kehität tiedonhallinnan ja digitaalisten sotepalveluiden käyttöön edellytettävää osaamista.

Valittavat opintojaksot:

 • Sosiaali- ja ter­vey­sa­lan tie­don­hal­lin­nan osaaminen (2 op)
 • Tiedolla joh­ta­mis­osaa­mi­nen (2 op)
 • Terveyden ja hy­vin­voin­nin seu­ran­tao­saa­mi­nen (2 op)
 • Asia­kas­läh­töi­nen sosiaali- ja ter­vey­den­huol­lon pal­ve­luo­saa­mi­nen sähköi­ses­sä ym­pä­ris­tös­sä (2 op)
 • Eettinen osaaminen (2 op)
 • Verk­ko­vuo­ro­vai­ku­tus (2 op)
 • Verkko-oh­jaus­osaa­mi­nen (2 op)
 • Sosiaali- ja ter­vey­sa­lan di­gi­ta­li­saa­tioon liittyvä yh­teis­kun­nal­li­nen osaaminen (2 op)

2. Pal­ve­lu­muo­toi­luo­saa­mi­nen 5 op

Palvelumuotoilu lisää osallistujien halua ja taitoa kehittää julkisia, yksityisiä ja kolmannen sektorin hyvinvointi- ja sote-palveluita ihmislähtöisemmiksi sekä vaikuttavammiksi. Palvelumuotoilun koulutuskokonaisuus sisältää: palvelumuotoilun periaatteet, työskentelytavat, keskeiset työkalut ja menetelmät. Koulutuksessa työskennellään oikeiden työelämän kehittämishaasteiden kanssa soveltaen palvelumuotoilun prosessia. Koulutus antaa valmiuksia yrittäjämäisyyteen ja yritystoiminnan kehittämiseen

3. Va­paa­va­lin­tai­set opinnot 5 op

Valinnaisten opintojen tarkoitus on täydentää ja syventää opiskelijan osaamista tämän erikoistumiskoulutuksen päätavoitteiden mukaisesti. Opiskelija voi valita opinnot oman kiinnostuksensa ja osaamistarpeensa (HOPS) mukaan mm. SotePeda24/7 -hankkeessa tuotetuista oppisisällöistä, esimerkiksi erilaisista MOOC-kursseista.

4. Työ­elä­mä­läh­töi­nen ke­hit­tä­mis­teh­tä­vä 10 op

Kehittämistehtävä tehdään monitoimijaisessa yhteistyössä kansalaisten, julkisen, yksityisen ja/tai kolmannen sektorin kanssa. Kehittämistehtävässä sovelletaan palvelumuotoilun prosessia ja työskentelytapoja oikean työelämähaasteen ratkaisussa. Työelämästä tuleva kehittämistehtävä pohjautuu palvelun käyttäjien, palvelun ja sen kontekstin ymmärryksen kartoittamiseen. Kehittämistehtävän parissa työskennellään pienryhmissä ja se käsittää kokonaisen palvelumuotoiluprosessin eri vaiheet: asiakasymmärryksen luominen, konseptointi, prototypointi/pilotointi ja arviointi.

 

Kohderyhmä ja hakeminen

Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalan digitaalisten palveluiden käyttämis- ja kehittämisosaamista tarvitseville korkeakoulututkinnon suorittaneille ammattilaisille, joita ovat

 • työelämässä olevat sote-alan koulutuksen omaavat ammattilaiset (esim. sairaanhoitajat, sosionomit, fysioterapeutit jne.) sekä
 • muiden alojen, esim. digitalisaation, muotoilun, IT-alan tai liike-elämän ammattilaiset, jotka työskentelevät sote-alalla,
 • edellä mainittujen ammattiryhmien työttömät työnhakijat tai
 • työttömyysuhan alla olevat työntekijät ja henkilöt, jotka miettivät alan vaihtoa.

Koulutukseen voidaan valita myös aiemman opistotason tutkinnon suorittanut.

Hakeminen koulutukseen käynnistyy 10.1.2022 ja jatkuu 13.2.2022 asti. Koulutukseen haetaan korkeakoulujen sivuilta löytyvien ilmoittautumislomakkeiden kautta. Hakulomakkeella sinulta kysytään henkilötietojesi lisäksi tietoja aiemmasta opiskelu- ja työhistoriasta, joten pidäthän työ- ja opiskelutodistukset valmiina täyttäessäsi lomaketta. Todistusliitteitä tulemme pyytämään vasta valituilta opiskelijoita.

Opiskelijavalinta

Koulutukseen otetaan 10 opiskelijaa per korkeakoulu. 

Valinta koulutukseen tehdään aiemman työkokemuksen, opiskelumotivaation sekä kahden pohdintakysymyksen perusteella:

 • Työkokemuksesta saa pisteitä 0-2 p.
 • Opiskelumotivaatio pisteytetään hakulomakkeelle annetun vastauksen perustella pistein 0-3p.
 • Sote-alan digitalisaation osaamisen pohdintakysymyksestä saa 0-3 p.,
 • Opiskelun, töiden ja muun elämän yhteensovittamisen pohdintakysymyksestä 0-2 p.

Enimmäispistemäärä on 10 pistettä.

Koulutukseen hyväksytyille opiskelijoille ilmoitetaan valinnasta 25.2.2022 ja paikka on otettava vastaan 4.3.2022 mennessä.

Myös varasijoille valituille opiskelijoille ilmoitetaan varasijapaikasta 25.2.2022, ja mahdollisesta valinnasta mahdollisimman pian, viimeistään 29.3.2020.

Erikoistumiskoulutuksen kontaktiopetuspäivät

>> Opintojen aikataulu kuvana <<

30.3.2022 klo 9-15 Orientaatio opintoihin (kaikille pakollinen)

Sosiaali- ja ter­vey­den­huol­lon sähköisten pal­ve­lui­den ja tie­don­hal­lin­nan osaamisen asian­tun­ti­ja 10 op osion lähipäivät (osallistuminen opiskelijan kurssivalintojen mukaan):

12.4.2022 sekä 17.5.2022 Verk­ko­vuo­ro­vai­ku­tus

12.4.2022 sekä 17.5.2022 Verkko-oh­jaus­osaa­mi­nen

27.9.2022 sekä 1.11.2022 Eettinen osaaminen

27.9.2022 sekä 1.11.2022 Sosiaali- ja ter­vey­sa­lan tie­don­hal­lin­nan osaaminen

29.11.2022 Tiedolla joh­ta­mis­osaa­mi­nen

29.11.2022 Asia­kas­läh­töi­nen sosiaali- ja ter­vey­den­huol­lon pal­ve­luo­saa­mi­nen sähköi­ses­sä ym­pä­ris­tös­sä

7.2.2023 sekä 14.3.2023 Sosiaali- ja ter­vey­sa­lan di­gi­ta­li­saa­tioon liittyvä yh­teis­kun­nal­li­nen osaaminen

7.2.2023 sekä 14.3.2023 Terveyden ja hy­vin­voin­nin seu­ran­tao­saa­mi­nen

Palvelumuotoilu 5 op lähipäivät:

23.8., 12.9., 13.9. ja 3.10.2022

Työelämälähtöinen kehittämistehtävä 10 op lähipäivät:

6.10.2022 Alkuinfo, aihejako

15.11.2022 Ideaseminaari

26.01.2023 Suunnitelmaseminaari

25.04.2023 Loppuseminaari

Vapaavalintaiset opinnot, joiden laajuus on viisi opintopistettä, voit suorittaa sinulle sopivaan aikaan.

Il­moit­tau­tu­mi­nen kou­lu­tuk­seen

Haku 30.3.2022 alkavaan koulutukseen on 10.1. – 13.2.2022

Linkit hakutietoihin lisätään tälle sivulle joulukuussa 2021.

Koulutus on suun­ni­tel­tu ja to­teu­te­taan yh­teis­työs­sä seuraavien am­mat­ti­kor­kea­kou­lu­jen kanssa. Klikkaamalla korkeakoulun nimeä pääset hakemaan koulutukseen (seuraava haku 10.1.-13.2.2022).

 

Linkit korkeakoulukohtaisille hakusivuille:

  

 

Tietosuojaseloste: Uudo tietosuojaseloste