Julkaisut

2020

Juvonen, S. & Pöyry-Lassila, P. (2020) Opettaja monialaisen tiedonrakentelun fasilitaattorina. s. 244-252. teoksessa Co-creating Value: Co-Creating and Orchestrating Multistakeholder Innovation by T. Hirvikoski, Erkkilä, Fred, Helariutta, Kurkela, Pöyry-Lassila, Saastamoinen, Salmi & Äyväri (ed.)  LAUREA-JULKAISUT 143
 

Ahonen, O., Harmoinen, P., Partio, T.  & Paukkeri,T. 2020. Mitä monialaisuus ammattikorkeakoulussa on? UAS JOURNAL 3/2020 https://uasjournal.fi/3-2020/opetus-valmentaa-yhteistoimintaan/

Värri, A., Tiainen, M., Rajalahti, E., Kinnunen, U-M, Saarni, L. & Ahonen, O. 2020.The Definition of Informatics Competencies in Finnish Healthcare and Social Welfare Education in Pape-Haugaard, L.B. et al. (Eds.), Proceedings of MIE2020, Digital Personalized Health and Medicine. Pp. 1143-1147. Doi:10.3233/SHTI200341. LINKKI

Aalto, A. & Toivonen, M. Palvelumuotoilu sote-palveluiden kehittämisessä. Teoksessa Salminen-Tuomaala, M., Hallila, J., Saarikoski, S., Tapio, T. (toim.) Tietoa, taitoa ja teknologiaa – kehittämispolkuja sosiaali- ja terveysalalla. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Raportteja ja selvityksiä, Seinäjoen ammattikorkeakoulu. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020100678159

Maijala, V. & Koivisto, J-M. (2020) Monitoimijuusosaaminen opetussuunnitelmien ilmentämänä sosiaali- ja terveysalalla. Teoksessa Salminen-Tuomaala, M., Hallila, J., Saarikoski, S., Tapio, T. (toim.) Tietoa, taitoa ja teknologiaa – kehittämispolkuja sosiaali- ja terveysalalla. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Raportteja ja selvityksiä, Seinäjoen ammattikorkeakoulu. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020100678146

Ojala, K. & Tolonen, T. (2020) Monitoimijuus kehittämisyhteisöissä -teeman oppimateriaalia testattiin YAMK-koulutuksessa. Blogi 9.3.2020. LAB University of Applied Sciences. https://blogit.lab.fi/health/2020/03/09/monitoimijuus-kehittamisyhteisoissa-teeman-oppimateriaalia-testattiin-yamk-koulutuksessa/

Hinkkanen, L. & Tiainen, M. (2020) Osaamisen määrittely oppimateriaalien taustalla. http://sotepeda247.fi/2020/02/04/osaamisen-maarittely-oppimateriaalien-taustalla/

Pekkarinen, V. (2020) MOOCeja rakentamassa: Case SotePeda24/7. Laurea Journal https://journal.laurea.fi/mooceja-rakentamassa-case-sotepeda24-7/ 

Ahonen, O. M., Kinnunen, U.-M., & Saranto, K. (2020). Health and social informatics and service design competences – Teachers’ of university of applied sciences view of common competence. Finnish Journal of EHealth and EWelfare, 12(1), 57-69. https://doi.org/10.23996/fjhw.83495

Maijala, V. & Koivisto, J.-M. (2020). Hyvät käytännöt asiakaslähtöisten ja monitoimijaisten palvelujen kehittämisessä. HAMK Unlimited Journal 21.1.2020. https://unlimited.hamk.fi/hyvinvointi-ja-sote-ala/hyvat-kaytannot-asiakaslahtoiset-palvelut/

Laurila, M. (2020). Monitoimijuuskartta Analyysityökalu toimijoiden tunnistamiseen sosiaali- ja terveyspalvelujen monitoimijaisessa kehittämisessä. MUOVA Design Research 1/2020. http://www.muova.fi/en/yhteistyo/julkaisut/laurila_2020_monitoimijuuskartta_final_17.1.2020.pdf

Koski, A., Vesterinen, O, Malkavaara, M. Heino, T. & Tauriainen, P. (2020). EETTINEN FOORUMI – TILA(A) OPPIA JA KEHITTÄÄ EETTISTÄ OSAAMISTA. Teoksessa Jari Helminen (toim.) NÄKÖKULMIA OSALLISTAVAAN TUTKIMUS-, KEHITTÄMIS- JA INNOVAATIOTOIMINTAAN – Diakonia-ammattikorkeakoulun TKI-toiminnan vuosikirja 5. DIAK TYÖELÄMÄ 18., 97-112. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/333626/DIAK_Ty%C3%B6el%C3%A4m%C3%A4_18_web.pdf?sequence=2#page=99

Nöjd, T. & Lehto, B. (2020) Tulevaisuuden tarpeisiin vastaavaa oppimateriaalia SOTE-PEDA 24/7 -hankkeessa. Suunta, Etelä-Karjalan ammatillinen verkkolehti, 31.5.2020. https://www.saimia.fi/suunta/tulevaisuuden-tarpeisiin-vastaavaa-oppimateriaalia-sote-peda-24-7-hankkeessa/

Heino, T., Tauriainen, P., Pasanen, M. & Parviainen, T. (2020) Rakenteet ympärillämme muuttuvat, eettisen osaamisen tarve pysyy ja kasvaa. Dialogi 7.4.2020 . https://dialogi.diak.fi/2020/04/07/rakenteet-ymparillamme-muuttuvat-eettisen-osaamisen-tarve-pysyy-ja-kasvaa/

Laurila, M. (2020). Monitoimijuus sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän kehittämisessä. Työkirja korkeakouluopetukseen ja täydennyskoulutukseen. MUOVA Education 1/2020. Vaasa: Muotoilukeskus MUOVA, Vaasan ammattikorkeakoulu. http://www.muova.fi/fi/yhteistyo/julkaisut/monitoimijuus_sosiaali-ja_terveydenhuollon_palvelujarjestelman_kehittamisessa_laurila.pdf

Pasanen, M., Parviainen, T., Tauriainen, P., Heino, T. (2020) Etäopettajan digiohjauksen arki. https://www.karelia.fi/vasu/2020/06/04/etaopettajan-digiohjauksen-arki/

Parviainen, T. (2020) Terveysalan opiskelijoiden ajatuksia etiikan opetuksesta Karelia-ammattikorkeakoulussa.  https://www.karelia.fi/vasu/2020/06/04/terveysalan-opiskelijoiden-ajatuksia-etiikan-opetuksesta-karelia-ammattikorkeakoulussa/ 

SotePeda-hankkeessa toteutettujen virtuaalisten eettisten foorumien raportit löytyvät seuraavista verkkolinkeistä:

2019

Malkavaara, M. & Vesterinen, O. (2019) Arvot ja etiikka hyvinvointialojen koulutuksessa. Blogi 11.3.2019. DIALOGI. https://dialogi.diak.fi/2019/03/11/arvot-ja-etiikka-hyvinvointialojen-koulutuksessa/

Nöjd, T. & Lehto B. 2019. Millaista sosiaali- ja terveysalan työ on vuonna 2020? Etelä-Karjalan am-matillinen SUUNTA –verkkojulkaisu (26.4.2019). https://www.saimia.fi/suunta/millaista-sosiaali-ja-terveysalan-tyo-on-vuonna-2020/

Pasanen, Miia. Hybridisoituminen auditoriossa – läsnäolon etiikkaa etsimässä. Karelia-ammattikorkeakoulun verkkojulkaisu, Vasu 1/2020. https://www.karelia.fi/vasu/2020/02/19/2456/

Pasanen, Miia. Töyhtötintti ja satunnainen opettaja. Vasu 2/2020. https://www.karelia.fi/vasu/2020/04/06/toyhtotintti-ja-satunnainen-opettaja/

Koivisto, J.-M., Koskinen, R., Tamminen, P. & Välikangas, K. (2019). SotePeda 24/7 -hanke vastaa Kanta-Hämeen sosiaali- ja terveysalan muutokseen. HAMK Unlimited Professional 10.12.2019 https://unlimited.hamk.fi/hyvinvointi-ja-sote-ala/sotepeda-24-7-hanke/#.Xo3TaMgzY2w

Nieminen, S. & Friman-Tiihonen, V. (2019) Monitoimijuus toteutuu alumnitoiminnassa -Sotepeda 24/7 -hanke kehittää monitoimijuutta kehittämisyhteisöissä. Blogi 28.5.2019. Humanistinen ammattikorkeakoulu. https://www.humak.fi/blogit/monitoimijuus-toteutuu-alumnitoiminnassa-sotepeda-24-7-hanke-kehittaa-monitoimijuutta-kehittamisyhteisoissa/

Koivisto, J.-M., Koskinen, R., Tamminen, P. & Välikangas, K. (2019). SotePeda 24/7 -hanke vastaa Kanta-Hämeen sosiaali- ja terveysalan muutokseen. HAMK Unlimited Professional 10.12.2019. https://unlimited.hamk.fi/hyvinvointi-ja-sote-ala/sotepeda-24-7-hanke/

Maijala, V. (2019) Sotepeda 24/7 vastaa digiosaamisen tulevaisuuden haasteisiin. Teoksessa: S Päällysaho, A. Haasio, S. Saarikoski & S. Uusimäki (toim.) Seinäjoen ammattikorkeakoulu 2019: Moninaista osaamista. Seinäjoki: Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja A. Tutkimuksia 32, 270-277. Saatavana: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/266353/A32.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Värri, Kinnunen, Pöyry-Lassila & Ahonen. 2019. The national SotePeda 24/7 project develops future professional competencies for the digital health and social care sector in Finland. Finnish Journal of EHealth and EWelfare, 11(3), 232-235. https://doi.org/10.23996/fjhw.77605

2018

Ahonen et al. 2018. Health and Social Care Needs Multidisciplinary Competences. Laurea Journal 29.10.2018. https://journal.laurea.fi/health-and-social-care-needs-multidisciplinary-competences/

Id-Korhonen & Viitala. 2018. SotePeda 24/7 – Monialaista osaamista sähköisten palveluiden ja tiedolla johtamisen kehittämiseksi. Lahden ammattikorkea-koulun julkaisusarja, osa 42, s. 42-46 http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-827-292-5

Nöjd, T & Lehto, B. SOTE-PEDA 24/7 – kohti tulevaisuuden sosiaali- ja terveysalan koulutusta. Etelä-Karjalan ammatillinen SUUNTA –verkkojulkaisussa (ilm. 16.11.2018): https://www.saimia.fi/suunta/sote-peda-24-7-kohti-tulevaisuuden-sosiaali-ja-terveysalan-koulutusta/