You are currently viewing Osaamismerkit kertovat käytännön osaamisesta

Osaamismerkit kertovat käytännön osaamisesta

Nykyään osaamisen näkyväksi tekemisestä puhutaan monessa yhteydessä; opintojen osana, työnhaussa ja organisaatiotkin haluavat tehdä osaamistaan näkyväksi mm. henkilökuntansa osaamisen kautta. Digitaaliset toimintaympäristöt mahdollistavat tämän ja yhä uusia näkökulmia sen hyödyntämiseen tulee. Yksi uudehko näkökulma on digitaaliset osaamismerkit, jotka palvelevat niin osaamisen näkyväksi tekemisessä, kuin osaamisen osoittamisessa sekä sen arvioinnissa. Osaamismerkkejä hyödynnetään opetustyössä oppilaitoksissa ja yritysten henkilöstön kehittämisessä.

Osaamismerkit ovat eräänlainen digitaalinen tietopankki, jossa on johonkin tiettyyn osaamiseen (kompetenssiin) liittyen tarkka kuvaus siitä, osaamistavoitteet, osaamisen arvointikriteerit ja osaamisen osoittamisen tavat mainittuina. Lisäksi osaamismerkki sisältää myös todisteen siitä, miten osaamismerkin haltija on osaamisensa osoittanut. Yleensä tämä on linkkinä osaamismerkissä ja jokainen osaamismerkkiä tarkasteleva voi arvioida jo osoitettua osaamista omasta näkökulmastaan. Osaamismerkeissä fokus on oppimistavoitteissa, haastavissa oppimistehtävissä, selkeissä ohjeissa, osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa sekä autenttisissa työtehtävissä (Abramovich, Schunn & Higashi, 2013). Osaamismerkeissä hyödynnetään osaamisperustaisuuden ajatusta, eikä tarkoitus ole teettää testejä osaamisen osoittamiseksi. 

Osaamismerkkien myöntäjiä on Suomessakin useita niin oppilaitoksia kuin yrityksiäkin, sekä vapaan sivistystyön ja muun harrastustoiminnan taholla. Osaamismerkit (eng. Open Badges) ovat avoin konsepti, jota kaikki voivat hyödyntää luomalla omia osaamismerkkejä ja tunnustamalla niiden avulla hakijoiden osaamista. Osaamismerkit voidaan liittää formaaliin koulutukseen, muttei kuitenkaan korvaamaan todistuksia, vaan tunnustamaan osaamista käytännön työtehtäviin sovellettuna. Osaamismerkeistä on tehty Suomessakin hiljattain tutkimusta siitä näkökulmasta, miten ne voisivat strukturoida osaamismerkein ohjautuvaa oppimisprosessia (Brauer, 2019). Osaamismerkeistä luodaan yleensä ns. osaamismerkkiperheitä tai osaamismerkkikonstellaatioita, jotka sisältävät sikermän pienempiä osaamisia, ja jotka yhteen liitettyinä muodostavat suurempaa, metatason osaamista. Osaamismerkein ohjautuvissa prosesseissa pystytään toteuttamaan opiskelijan tai osaamisen osoittajan henkilökohtaista ohjausta juuri silloin, kun hän sitä tarvitsee. Osaamismerkin hakijan ja osaamismerkin tarkastajan välillä on suora digitaalinen yhteys. Osaamismerkit visualisoivat oppimispolkua, joka helpottaa opiskelijaa ymmärtämään oppimisensa tavoitteita ja asettamaan suuntaviivoja oman kiinnostuksensa mukaan.

Osaamismerkit luodaan ja niitä hallinnoidaan jonkin teknologisen tietojärjestelmän kautta. Tällaisia ovat mm. Open Badge Factory (Discendum Oy), Badgr, BadgeOS, Badge Graft, Credly ja monia muita teknisen alustan tarjoajia. Osa on maksullisia, osa ilmaisia. Suomessa on käytössä laajasti Open Badge Factory. Osaamismerkit vastaanotetaan myös digitaaliseen järjestelmään, jonka kautta merkin ansaitsija voi jakaa merkkejä erilaisiin digitaalisiin ympäristöihin ja mm. sosiaaliseen mediaan.

Suomessa on useita hankkeita käynnissä, joissa osaamismerkkejä tutkitaan ja hyödynnetään. HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu yhdessä Oulun ammatillisen opettajakorkeakoulun ja Omnian kanssa loi ja toteutti konseptin nimeltään Oppiminen Online, joka on osaamismerkein ohjautuva MOOC (Massive Open Online Course) -tyyppinen toteutus ammatillisille opettajille digitaalisten taitojen kehittämiseksi opetustyössä. Tätä on toteutettu vuodesta 2014 alkaen ja konsepti on edelleen käytössä sekä jatkokehittämisen kohteena. Myös opetus- ja kulttuuriministeriö on kiinnostunut osaamismerkkien hyödyntämisestä ja on asettanut kaikkien ammatillisten opettajakorkeakoulujen tehtäväksi selvittää, miten osaamismerkkejä voidaan hyödyntää ammatillisten opettajien osaamisen kehittämisestä. Tämä Open merkit -hanke päättyy ensi keväänä, jolloin voidaan julkaista ainakin osa niistä taidoista, joita ammatilliset opettajat tarvitsevat nykyään ja joihin on laadittu osaamismerkit osaamisen tunnustamista varten. Näitä valtakunnallisia osaamismerkkejä ammatillisten opettajien taidoista on syntymässä teemoista, kuten työelämässä oppimisen ohjaaminen, työelämässä oppimisen muodot, osaamisen arviointi työpaikalla, digitaalinen ohjaaminen ja yhteistyö työelämän ympäristöissä, oppilaitoksen turvallisuusosaaminen ja uraohjaus. Hankkeessa tuotetaan osa osaamismerkeistä myös ruotsiksi.

Osaamismerkkien hyödyntäminen on vasta alkutaipaleella ja onkin kiinnostavaa olla mukana kehittämässä erilaisia osaamismerkkikonstellaatioita, joiden kautta itse järjestelmääkin vielä kehitetään.  

Kirjoittaja: Anne-Maria Korhonen, HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu

Lähteet:

Abramovich, S., Schunn, C., & Higashi, R.M. (2013). Are badges useful in education?: it depends upon the type of badge and expertise of learner. Educational Technology Research and Development, 61(2), 217–232.

Brauer, S. (2019). Digital Open Badge-Driven Learning – Competence-based Professional Development for Vocational Teachers (doctoral dissertation).  Acta Universitatis Lapponiensis 380.

Lue lisää hankkeista:

Open merkit -hanke: https://www.hamk.fi/projektit/open-merkit/

Oppiminen online: http://www.oppiminenonline.com/