You are currently viewing Tulevaisuus on jo täällä – kumppanuudella kohti yhteistyötä

Tulevaisuus on jo täällä – kumppanuudella kohti yhteistyötä

Sote-uudistuksessa syntyy yhä monimutkaisempia arvoverkostoja, jotka kehittävät ja ylläpitävät moninaista palvelujärjestelmää. Sote-alan arvoverkostot koostuvat yksityisistä, julkisista ja kolmannen sektorin toimijoista sekä itse palveluiden käyttäjistä eli kansalaisista. Palvelujärjestelmien on vastattava digitalisaation ja käyttäjäkeskeisyyden vaatimuksiin sekä turvattava asiakkaalle parhaat mahdolliset palvelut. Nämä haasteet asettavat uusia vaatimuksia olemassa oleville arvoverkostoille, toimijoiden rooleille ja yhteistyötavoille, joten monitoimijuuteen liittyvä osaaminen on yhä tärkeämpää tulevaisuuden sote-ympäristössä. 

Sote-Peda 24/7 -hankkeen yhtenä tavoitteena on kehittää monitoimijuuteen liittyvää osaamista ja oppimissisältöjä kuvaamalla monitoimijaisen yhteistyön malleja nykyisissä palvelujärjestelmissä sekä luomalla uusia monitoimijaisten kehittämisyhteisöjen toimintakonsepteja. Hankkeen aikana järjestetään tätä tarkoitusta varten eri puolella Suomea kaksiosainen työpajasarja, jossa tarkastellaan maakunnallisia sote-toimintaympäristöjä ja niihin liittyviä osaamistarpeita monitoimijuuden näkökulmasta. Työpajat tarjoavat eri sektoreiden sote-alan toimijoille mahdollisuuden verkostoitua muihin alueen toimijoihin, osallistua tulevaisuuden osaamisen kehittämiseen sekä uusien monitoimijaisten yhteistyömallien suunnittelemiseen. Työpajat ovat avoimia kaikille aiheesta kiinnostuneille sote-alan ammattilaisille, esimiehille, asiantuntijoille, opettajille, opiskelijoille ja sote-palveluja käyttäville kansalaisille.

Työpajasarjan ensimmäisessä osassa pohditaan syystalvella 2018, mitä on tulevaisuuden työ ja eettinen osaaminen monitoimijaisissa ja digitalisoituvissa toimintaympäristöissä. Lisäksi työpajassa kartoitetaan olemassa olevia sote-alan kehittämisverkostoja ja niihin liittyviä hyviä käytäntöjä sekä rakennetaan Sote-Peda 24/7 -kumppaniverkostoa. Työpajasarjan toisessa osassa suunnitellaan keväällä 2019, minkälaisia ovat monitoimijaisten kehittämisverkostojen toimintakonseptit sote-alalla tulevaisuudessa.

Työpajasarjan ensimmäisen osan suunnittelu käynnistyi elokuusta lähtien viikoittain toteutuneilla työpaketti 5 ja 6 yhteisillä Skype-palavereilla. Alussa suunniteltiin työpajan rakenne ja sisällöt. Työpajojen kohderyhmiksi valikoituivat kunkin maantieteellisen alueen kohderyhmät, joiden sote-palvelujen monitoimijaiseen kehittämiseen tulee kiinnittää erityisesti huomiota. Näitä tunnistettiin olevan ikääntyvät, mielenterveys- ja päihdeasiakkaat sekä lapset ja perheet. Työpajojen suunnittelu sisälsi myös yhteisen käsikirjoituksen kirjoittamisen sekä fasilotointityökalujen ja aineiston keruussa käytettävien instrumenttien työstämisen. Työpaja pilotoitiin yhdellä opiskelijaryhmällä ennen varsinaisia työpajoja. Marras-joulukuun ajalle suunniteltiin kuusi samansisältöistä tulevaisuustyöpajaa seuraavasti:

21.11.2018 klo 12-16 Lappeenranta
22.11.2018 klo 16.30-20.30 Valkeakoski
26.11.2018 klo 13-17 Helsinki
28.11.2018 klo 12-16 Lahti
30.11.2018 klo 12-16 Joensuu
17.12.2018 klo 12-16 Vaasa

Kirjoittajat: Jaana-Maija Koivisto, Miia Lammi, Marianne Laurila, Virpi Maijala, Sanna Nieminen, Päivi Sanerma & Eija Viitala