You are currently viewing Sote-digi -osaamisten määrittely täydessä vauhdissa

Sote-digi -osaamisten määrittely täydessä vauhdissa

Sotepeda 24/7 -hankkeessa on tavoitteena määritellä sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisten palvelujen vaatimaa osaamista opiskelijoille, opettajille ja ammattilaisille. Lyhennettynä hankkeessa puhutaan Sote-digi-osaamisen määrittelystä. Määrittelytyötä on tehty hankkeen alusta alkaen ja erityisesti tämän syksyn aikana.

Osaamiskuvausten/ kompetenssien tietopohja rakentuu pääosin HITComp.org -työkalun osaamiskuvauksista. Osaamiskuvauksissa on myös huomioitu Kansallinen kirjaamismalli, Kanta-Arkisto sekä Suomen sairaanhoitajaliiton Sähköisten terveyspalvelujen strategian tuomat ominaispiireet, THL:n koordinoiman Steps 2.0 -hankkeen sairaanhoitajien osaamiskyselyn kysymykset sekä tulevaisuuden osaamista tutkivan Cope-hankkeen tuottama artikkeli.

Määrittelytyö on edennyt vaiheittain.  HITComp työkalun ”direct patient care/ basic and baseline” kompetenssit käännettiin suomen kielelle ja käännösten vastaavuutta verrattiin alkuperäiseen.  Tämän jälkeen HITComp osaamiskuvaukset ryhmiteltiin EU:n * Yhdysvaltojen eHealth Work Project -hankkeen osaamisen ryhmittelyn mukaisesti. Tulokseksi saatiin taulukko, jossa on kuvattu kukin kompetenssi, sen sisältö ja siihen liittyvät tavoitteet.

Sote-digi osaamisalueet haluttiin edelleen tiivistää helpommin luettavaan muotoon ja päädyttiin tekemään käsitekartta osaamisalueista. Tässä vaiheessa määrittelyyn otettiin mukaan kirjallisuuden ja erilaisten raporttien (mm. STM:n) tuottamaa tietoa. Kyseinen käsitekartta on apuna myös siinä, kun jatkossa alamme SotePeda-hankkeessa kehittämään osaamisalueisiin liittyviä opintosisältöjä.

Sote-digi-osaamisen määrittely jatkuu mm. kirjallisuuskatsauksella eettisestä osaamisesta. Lisäksi osaamisen määrittelyn monialaisuuteen pyritään löytämään uusia ulottuvuuksia.