You are currently viewing Kansalainen keskiöön sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisten palveluiden ja tiedolla johtamista kehittämisessä

Kansalainen keskiöön sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisten palveluiden ja tiedolla johtamista kehittämisessä

Johdanto

Digitalisaatio uudistaa työprosesseja sosiaali- ja terveysalalla. Sähköisten sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä tiedolla johtamisen kehittäminen edellyttää koulutukselta ja työelämältä uudenlaisia työtapoja.  Alan ammattilaisilla tulee olla riittävästi osaamista digitaalisessa toimintaympäristössä toimimiseen, esimerkiksi kansalaisen ohjaaminen sähköisten palveluiden käytössä on erilaista kuin perinteinen kohtaaminen sosiaali- ja terveys (sote) alalla.  Näiden palvelujen kehittämisessä on löydettävä yhdessä tekemisen kulttuuri, innovatiivinen ja joustava ote, jossa hyödynnetään monialaista yhteistyötä. Sote-palveluiden uudet teknologiset ratkaisut muuttavat myös kansalaisen roolia tulevaisuudessa.  Sote-uudistuksessa osallistetaan kansalainen aktiiviseen oman terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämiseen sekä edistämiseen.

Sähköiset palvelut

Sähköiset palvelut lisääntyvät osana palveluvalikoimaa sosiaali- ja terveysalalla.  Sote-tieto hyötykäyttöön -strategian (2015) tavoitteena on, että kansalainen asioi sähköisesti ja tuottaa tietoa omaan ja ammattilaisen käyttöön. Sähköiset palvelut ovat kansalaisen saatavilla ja ne tuottavat lisäarvoa elämänhallintaan, terveysongelmien ennaltaehkäisyyn, palvelutarpeen itsearviointin ja itsenäiseen selviytymiseen. Sähköisten palveluiden tarjonta on lisääntynyt ja käyttö edennyt, mutta alueellisia ja myyntialusta autokauppiaille käyttäjäkohtaisia eroja on runsaasti. Sosiaali- ja terveysalalla digitalisaatio mahdollistaa paremman palvelun, kustannustehokkaamman ja tuottavamman toiminnan sekä ihmisten paremman hyvinvoinnin ja terveyden. Sähköisistä palveluista rakennetaan esteettömiä ja helppokäyttöisiä.

Tiedolla johtaminen

Tiedolla johtamisella tarkoitetaan tässä hankkeessa olemassa olevan tiedon hyödyntämistä – toimintatapoja, joilla kerättyä tietoa jalostetaan ja hyödynnetään organisaation toiminnan kehittämisessä ja päätöksenteon tukena. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveysalan ammattilaisilta edellytetäänkin osaamista tiedon hyödyntämiseen päätöksenteon tukena ja tiedolla johtamiseen. Lisäksi osaamista tulee olla sekä tuotteiden, palveluiden ja palveluprosessien vaikuttavuuden arvioinnissa että niiden kehittämisessä. Tiedonkeruuta automatisoidaan ja sähköisesti kerättävää tietoa hyödynnetään monipuolisesti ja kohdennetusti annettujen valtuutusten puitteissa.  Palveluiden kehittämisessä tarvitaan monialaista yhteistyötä esim. Informaatioteknologian ja liiketalouden osaajien kanssa.

Uusia sähköisiä opintokokonaisuuksia korkeakouluopiskelijoille ja sote-ammattilaisille

Lahden ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu ja Itä-Suomen yliopiston tuottavat ja pilotoivat sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisiin palveluihin sekä tiedolla johtamiseen osaamista kehittävän sähköisen koulutuskokonaisuuden. Sen tavoitteena on lisätä korkeakouluopiskelijoiden ja ammattilaisten osaamista sosiaali- ja terveydenhuollon digitaalisten palveluiden käytössä ja kehittämisessä sekä asiakkaiden ohjaamisessa. Opintojen suorittaminen lisää osaamista sähköisissä toimintaympäristöissä toimimiseen ja edistää moniammatillista yhteistyötä sosiaali- ja terveysalalla.  Työpaketissa suunnitellaan ja testataan sähköisiä oppimisympäristöjä neljässä ammattikorkeakoulussa uusilla koulutuskokonaisuuksilla ja innovatiivisissa harjoitusympäristöissä. Sisältöinä koulutuksissa ovat tiedolla johtaminen ja sähköiset sosiaali- ja terveyspalvelut.

Korkeakouluopintojen aikana tuleva ammattilainen rakentaa osaamistaan sähköisten palveluiden käyttöön ja kehittämiseen. Haasteena on saada sähköiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut toimimaan kansalaisen arjessa joustavasti osana palveluvalikoimaa.

Lähteet:

Ahonen, O., Kouri, P., Liljamo, P., Granqvist, H., Junttila, K., Kinnunen, U-M. ym. (2016). Sairaanhoitajaliiton sähköisten terveyspalvelujen strategia vuosille 2015-2020. Saatavissa: https://sairaanhoitajat.fi/wp-content/uploads/2016/01/eHealth_strategia_Final.pdf

Ahonen, O., Rajalahti, E., Tana, J., Lejonqvist, G.B., Kinnunen, U-M. & Saranto, K. (2017). Developing Digital Health and Welfare Services in an International Multidisciplinary Student Team. Studies in Health Technology and Informatics, 245.

Hyppönen, H., Aalto, A-M., Reponen, J., Kangas, M., Kuusisto-Niemi, S., Heponiemi, T. Kansalainen – pystyn itse? Kokemuksia sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisistä palveluista kansalaisille. Tutkimuksesta tiiviisti 2, tammikuu 2018. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki

Sosiaali- ja terveysministeriö. 2014. Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palveluiden tukena. Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia 2020. Juvenes yliopistopaino, Tampere.

Kirjoittajat: Annamaija Id-Korhonen, Ulla-Mari Kinnunen, Eija Hautala, Helena Heikka, Mika Paldanius & Heli Oksanen