Tulevaisuuden sote-alan osaamisen kehittyminen

Muutama viikko sitten kokoontui joukko digitaalisesta oppimisympäristötematiikasta kiinnostunutta SotePeda24/7 hankkeen työpajaan, jossa mietittiin, minkälainen digitaalinen oppimisympäristö palvelee tulevaisuuden sote-alan osaamisen kehittymistä. Työpajassa tutustuttiin erilaisiin olemassa oleviin digitaalisiin oppimisympäristöihin tutkija Jaakko Porokuokan johdolla ja mietittiin, miten ne toimivat digi-sote-kontekstissa. Monipuolista keskustelua käytiin erityisesti opettajan näkökulmasta, joka oli luonteva tarkastelukulma opettajavaltaiselle osallistujajoukolle. Toki teemaa sivuttiin myös työelämän muissa tehtävissä toimivien sekä opiskelijoiden lähtökohdista mitkä kuuluvat myös hankkeen kohderyhmään.

Työpajassa keskusteltiin tulevaisuuden oppimisympäristöistä ja niihin liittyvistä vaateista. Yhtä mieltä oltiin siitä, että digitaalisen oppimisympäristön tulee tukea mobiilia opiskelua – oppijan tulee voida kirjautua helposti oppimisympäristöön esimerkiksi bussissa matkustaessaan ja kyetä suorittamaan ketterästi nano-opintokokonaisuuksia. Upeaa olisi, jos oppimisympäristö motivoisi opiskelijaa jatkamaan opiskeltavan aiheen parissa – miten oppimisympäristö koukuttaisi opiskelijaa jatkamaan osaamisensa kehittämistä? Nopealla palautteella ja ohjauksen mahdollisuudella nähtiin olevan lisäarvoa.

Digitaalisia oppimisympäristöjä on nykyään tarjolla monia eikä SOTE-PEDA 24/7 siksi rakenna omaansa. Sen sijaan tavoitteena on hyödyntää olemassa olevia hyviä oppimisympäristöjä ja tehdä kattava suunnitelma, minkälainen digitaalinen oppimisympäristö tukisi kansallisen korkeakouluverkoston sote-alaan liittyvää osaamisen kehittymistä ja lue lehdistötiedote samalla mahdollistaisi työelämän edustajien osaamisen päivittämisen. Työpajassa vertailtiin erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä: Muun muassa Optima, Skillshare, Udemy, Funzi, TIGER (Technology Informatics Guiding Education Reform)ja YouTube saivat osakseen analyyttista pohdintaa mahdollisuuksistaan korkeakouluopetuksessa.  

Vilkasta keskustelua käytiin myös vuorovaikutteisuuden tärkeydestä verkko-oppimisympäristössä. Aidot vuorovaikutustilanteet tuntuvat tällä hetkellä olevan haasteellisia toteuttaa korkeakoulujen suosimissa oppimisympäristöissä ja toisaalta vuorovaikutuksen merkitys on korostunut niin korkeakouluopinnoissa kuin SotePeda 24/7:ssa jossa kehitetään monialaista sote-alan osaamista. Monialaisuus edellyttää vuoropuhelua eri alojen välille, jotta yhteinen ymmärrys mahdollistuu. Eri ammattilaisten kesken tapahtuvaa yhteistyötä ja yhteisiä kohtaamisia tarvitaan digi-soten osaamisen kehittymisessä. Lisäksi hankkeen valitsema pedagoginen oppimismalli, trialogisen oppimisen malli, jossa on paljon yhtymäkohtia Laureassa kehitetyn pedagogisen mallin (Learning by Developing) kanssa, painottaa yhteistä oppimisprosessia konkreettisten, yhteisesti kehitettävien ja aitojen kohteiden ympärille. Trialogisessa oppimisessa korostetaan yhteisöllisiä opiskeltavien asioiden tuottamista, mutta tämä edellyttää myös monologiseen tiedonhankintaan perustuvaa oppimista sekä dialogista, osallistavaa vuorovaikutusta.

Mitä tulee teknisiin vaateisiin…kuinka helposti sitä syyttääkään tekniikkaa, vaikka ongelman juurisyy saattaa olla omissa taidoissa – miten minä opettajana osaan käyttää ja hyödyntää digitaalisia työkaluja osana opetusta? Tällaisia pohdintoja jäi mieleen työpajassa käydystä keskustelusta: opettajan roolista verkko-oppimisympäristömaailmassa. Osallistujat totesivat verkko-opiskeluun liittyvää materiaalia olevan, mutta vielä ei keksitty, miten sitä voisi hyödyntää monipuolisemmin. Jos tekniikka ei säikäytä, olisi opettajalla mielettömät mahdollisuudet hyödyntää valmiita digitaalisia opintosisältöjä osana opetettavaa aihetta.

Maailma on täynnä hyviä valmiita verkko-aineistoja ja osa opettajan työtä on oman asiantuntemuksen ylläpitäminen siten, että hän seuraa oman alansa tapahtumia, esimerkiksi olemassa olevia verkko-opintokokonaisuuksia ja arvioi niiden sisällöllistä sopivuutta omiin opintokokonaisuuksiin. On puhuttu opettajan roolin muuttumisesta PowerPoint kalvotehtaasta prosessin ohjaajaksi jolloin opettajan ajankäyttö ja toimintatavat muuttuvat. Valmiiden materiaalien soveltaminen vapauttaa aikaa opiskelijoiden ohjaukseen ja siinä on puolensa. Sillä huolimatta digitaalisuuden tuomista mahdollisuuksista, opiskelijan ohjausta ja kohtaamista tarvitaan myös tulevaisuudessa. SotePeda 24/7 hankkeen yhtenä tavoitteena on tuottaa opettajille ja opiskelijoille laadukasta materiaalia Soten tiedonhallintaan ja digitaalisiin palveluihin liittyen.  On mahtavaa, että opetukseen ja opiskeluun liittyvä digitaalisuus voi parhaimmillaan lisätä aikaa opiskelijan yksilöllisten tarpeiden huomioimiseen.

Sanna Juvonen, Laurea-ammattikorkeakoulu